نوع خدمات دریافتی

کیفیت تجهیزات / خدمات ارائه شده

هزینه مرتبط

نحوه اصلاح و پذیرش موارد

نحوه ارتباط و همکاری

تحویل به موقع

کیفیت تجهیزات یا خدمت در مقایسه با رقبا

کفایت اطلاعات فنی پیرو خدمات ارائه شده

میزان رضایت کلی از خدمات و تجهیزات دریافتی

فهرست